เดอะพาเลต (THE PALETTE) รังสิต คลองสอง
เดอะดูเอท รังสิต - คลองสอง
วราริน พหลฯ - คลองหลวง

เกี่ยวกับบริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติบริษัท วังทองกรุ๊ป

   บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ภายใต้เจตนารมณ์และความมุ่งมั่น เพื่อเป็นส่วนร่วมในการสนองตอบต่อปัจจัยพื้นฐานของคนไทย

ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2527-2531

   เริ่มต้นประสบการณ์ ด้วยแนวคิดใหม่ เริ่มต้นสั่งสมประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย 11 โครงการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนบน

ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2531-2536

   จุดเปลี่ยนสู่ Modern Style สไตล์ที่เป็นของวังทองกรุ๊ป เป็นช่วงเริ่มวางรากฐานที่สำคัญในการจัดทำ โครงการในสไตล์ของวังทองกรุ๊ป ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ ภายใต้แนวคิดที่โดดเด่น โดยการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ในลักษณะประสม (Composite Community) อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยให้เป็นแบบสมัยใหม่ (Modern Style) และเริ่มกระจายโครงการบางส่วนไปยังภูมิภาค

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2537-2539

   สรรค์สร้างแนวคิดและรูปแบบที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย (Product Differentiate) ให้ตรงใจลูกบ้าน ช่วงแห่งความหลากหลายทางด้านแนวคิด ทั้งในด้านการวางผังและการออกแบบที่อยู่อาศัยของวังทองกรุ๊ป ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างโครงการที่มีคุณภาพและมอบบริการที่ดี ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและความภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย

ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน บริษัทฯ วางตำแหน่งทางการตลาดไว้ภายใต้แนวคิด Think Different Design Lifestyle by Innovation การสร้างรูปลักษณ์ (Image) ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผสมผสานศิลปะ และรูปแบบที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมหลายแบบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแบบ Wangthong Style การสร้าง Sense of Places การรวบรวมจุดเด่นในการสร้างที่อยู่อาศัย และสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดความโดดเด่นในแต่ละโครงการ

   ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เป็นเสมือนบันทึกความสำเร็จของ “วังทองกรุ๊ป” ที่สามารถสร้าง บทพิสูจน์ความเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านรูปแบบและโครงการที่แตกต่างโดยริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

   ด้วยยึดมั่นนโยบายในการดำเนินงาน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบโครงการเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งมีการวิจัยพัฒนาโครงการ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ รวมทั้งสร้างความหลากหลายของรูปแบบ โครงการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้อยู่อาศัยหลายระดับโดยสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการรองรับการขยายตัวของเมืองและการย้ายถิ่น

   ทั้งนี้บริษัทฯได้อาศัยความรู้ความสามารถอันเชี่ยวชาญซึ่งมีรากฐานจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการบริหารงานในแนวราบที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ สร้างสรรค์โครงการคุณภาพมากมาย เพื่อเสริมดุลยภาพในการอยู่อาศัย ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทฯ ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดี

   บทสรุปของความสำเร็จของวังทองกรุ๊ปวันนี้คือ “การคิดนอกกรอบการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น” ซึ่งมี พื้นฐานจากความมุ่งมั่นและการดำเนินงานอย่างตั้งใจเพื่อช่วยให้การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในด้านรูปแบบและโครงการคุณภาพ เพื่อเติมเต็มดุลยภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของชุมชนไทยตลอดไป

วิสัยทัศน์ของเรา

   บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Mission

   บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีกระบวนการคิด ในเรื่องการพัฒนาออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยที่มีความโดดเด่น มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย

Policy

   มุ่งสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร คุณภาพสินค้าระยะเวลาการส่งมอบ การบริการ ผ่านระบบการบริหารงานในแนวราบ ซึ่งมีระบบการทำงานที่คล่องตัว และเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ